Nasza strona dla lepszego działania korzysta z cookies. Rozumiem i akceptuję. Więcej o cookies

 

REGULAMIN OSK RONDO OBOWIĄZUJĄCY OD 19 STYCZNIA 2013r.

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW “RONDO”

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców “RONDO”, który na podstawie zaświadczenia nr 00493214 wydanego przez Starostę Powiatu Stargardu Szczecińskiego prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B.

b. Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „RONDO” z dnia 19 stycznia 2013 r.

c. Szkoleniu podstawowym – oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

d. Szkoleniu uzupełniającym – oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

e. Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Obowiązki Organizatora

§2

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego.

3. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wystawia dla uczestnika „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia”

( aktualizacja PKK).

Obowiązki Uczestnika

§3

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o nadanym numerze identyfikującym – profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym.

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia.

3. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

4. Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć. Odtworzenie zagubionej karty to koszt 30zł.

5. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor ma obowiązek odmówienia udziału kursanta w zajęciach. 


Opłaty

§4

1. Opłaty za szkolenie określone są w cenniku osirodka szkolenia.

2. Opłata za kurs może być dokonana w całości w dniu wpisu do rejestru prowadzonych zajęć lub płatana w ratach:

 • I rata w dniu wpisu do rejestru minimum  - 100zł,

 • II rata w trakcie szkolenia teoretycznego  - 300zł,

 • III rata przed ustaleniem 10 godzin  szkolenia praktycznego – 300zł,

 • IV rata przed ustaleniem kolejnych  12 godzin szkolenia praktycznego – 400zł,
 • V rata przed ustaleniem kolejnych 8 godzin szkolenia praktycznego – 300zł

3. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 26 godziny szkolenia praktycznego.

4. Podpisując umowę kandydat oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie.

5. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

6. Jeżeli Uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 organizator występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia, w którym mowa w §2 ust 3. do chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.

8. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego z praktyki, kursant przystępując do ponownego egzaminu ponosi dodatkowy koszt – 50 zł/1 godz. praktycznego egzaminu.

Szkolenie teoretyczne

§5

 1. Szkolenie obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych. ( 1 godz. stanowi 45 minut).

 2. Szkolenie odbywa się w terminach i miejscu wyznaczonym przez Kierownika Ośrodka Szkolenia RONDO wg. ustalonego harmonogramu.

 3. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursant rozpoczyna szkolenie praktyczne, które odbywa się z instruktorem wskazanym przez Kierownika Ośrodka.

Szkolenie praktyczne

§6

 1. Szkolenie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu i czasu z osobą szkoloną.

 2. Termin ustalany jest tylko z Kierownikiem Osirodka osobiście lub telefonicznie.

 3. Odwołanie zajęć praktycznych powinno nastąpić co najmniej jeden dzień przed zaplanowanym szkoleniem do godz. 12:00. Nie dopełnienie tego wymogu skutkuje opłatą karną w wysokości 20zł, za każdą nieobecną godzinę.

Przerwanie Szkolenia

§7

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.

2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu po odliczeniu wpisowego tj. 100 zł.

3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty.

Nadzór nad szkoleniem

§8

   1. Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka nauki jazdy.

    2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, mi.in
        uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.

    3. Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego
   zajęciach

 

Postanowienia końcowe

§9

1. Regulamin został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie OSK RONDO,

oraz na stronie internetowej osirodka.

2. Złożony podpis kursanta na deklaracji jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego postanowienia, wyrażeniem zgody na warunki.

3. Szkolenia oraz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zatwierdził: Właściciel i Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „RONDO”

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress